0,00 PLN

REGULAMIN ZAKUPÓW

Regulamin Sklepu Internetowego minaris.pl

 

I. Postanowienia ogólne

      1.   Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób
            świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu
            Internetowego minaris.pl przez Firma Handlowo-Usługowa „TUKADO” Krzysztof Osiński z siedzibą
            ul. Wiktora Maksa 12a, 41-907 Bytom.
      2.   Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
            a. przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: biuro@minaris.pl;
            b. telefonicznie pod numerem +48 32-386-74-11, +48 791 063 018;
      3.   Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://www.minaris.pl, w
            sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez 
            wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
      4.   Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z
            zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia
            do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji
            jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien
            stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy
            antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
      5.   Sprzedawca wyznaczył pojedynczy punkt kontaktowy służący do kontaktu z Klientami, z organami
            państw członkowskich Unii Europejskiej, Komisją Unii Europejskiej i Radą Usług Cyfrowych, o której
            mowa w Rozporządzeniu DSA. Komunikacja w punkcie odbywa się pod adresem e-mail wskazanym w
            ppkt. 2 powyżej, w języku polskim i angielskim. 

 

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
       1.   Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
       2.   Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub
             jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność
             prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
       3.   Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
       4.   Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może
             dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
       5.   Regulamin – niniejszy dokument;
       6.   Rozporządzenie DSA - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19
             października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE
             (akt o usługach cyfrowych);
       7.   Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana
             z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu
             internetowego;
       8.   Rezerwacja - oświadczenie woli Klienta, składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego i/lub za
             pośrednictwem BOK, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w oznaczonym czasie
             oraz w Sklepie fizycznym, określające rodzaj i liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem;
       9.   Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w
             szczególności składać Zamówienia lub dokonywać Rezerwacji;
     10.   Sprzedawca - Krzysztof Osiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo-
             Usługowa „TUKADO” Krzysztof Osiński w Bytomiu wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacja o
             Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem ul. Wiktora
             Maksa 12A, 41-907 Bytom NIP: 626-144-06-23 REGON: 241501190;
      11.  Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z
             prezentowanych produktów;
      12.  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta
             pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
      13.  Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu
             przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144,
             poz. 1204 ze zm.);
      14.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
             Dz. U. 2014, Nr 827);           
      15.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
             usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
      16.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,
             określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

  

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

       1.  Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
            teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
            a.   komputer z dostępem do Internetu,
            b.   dostęp do poczty elektronicznej,
            c.   przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub
                  nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
            d.   włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
       2.  Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się
            przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
       3.  Klient zobowiązany jest w szczególności do:
            a.   niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
                  propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób
                  trzecich,
            b.   korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
                  w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
            c.   niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego
                  niezamówionej informacji handlowej (spam),
            d.   korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy
            e.   korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie
                  własnego użytku osobistego,
             f.   korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium
                  Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami
                  korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

       1.   Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług
             polegających na:
             a.   przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
             b.   prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,
             c.   udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia oraz
                   Rezerwacji w Sklepie.
       2.   Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
       3.   Umowa:
             a.   o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana
                   jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej
                   Sklepu,
             b.   o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas
                   nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta
             c.   o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego
                   Klientom złożenie Zamówienia oraz Rezerwacji w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega
                   rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia lub Rezerwacji,
       4.    Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji.
              Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
              udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
        5.   Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych
              oznaczonych jako obowiązkowe.
        6.   W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim
              bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu
              może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
        7.   Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo
              zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
        8.   Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. Procedura Rezerwacji lub zawarcia Umowy sprzedaży

        1.   Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, 
              parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu
              art. 71 Kodeksu Cywilnego.
        2.   Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, zgodne z Umową i zostały
              legalnie wprowadzone na rynek polski.
        3.   W przypadku, gdy Sprzedawca stosuje mechanizmy indywidualnego dostosowania cen na podstawie
              zautomatyzowanego podejmowania decyzji, każdorazowo przekazuję tę informację Konsumentowi,
              podczas składania Zamówienia, z uwzględnieniem wymogów, jakie nakładają w tym zakresie przepisy
              dotyczące ochrony danych osobowych.
        4.   Warunkiem złożenia Zamówienia lub Rezerwacji jest posiadanie aktywnego konta poczty
              elektronicznej.
        5.   Warunkiem złożenia Zamówienia lub Rezerwacji przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty
              elektronicznej i linii telefonicznej.
        6.   Warunkiem złożenia Zamówienia lub Rezerwacji za pośrednictwem poczty elektronicznej jest
              posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
        7.   Za pośrednictwem formularza Zamówień i Rezerwacji, Zamówienia oraz Rezerwacje mogą być
              składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia oraz Rezerwacje składane przez telefon
              lub pocztę elektroniczną mogą być składane w Dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.
        8.   Złożenie Rezerwacji może nastąpić poprzez:
              a.   wybór Produktu(ów) dostępnych w Sklepie Internetowym i dokonać jego Rezerwacji, w Sklepie
                    fizycznym, w którym ma być zawarta Umowa sprzedaży poprzez wypełnienie elektronicznego
                    formularza Zamówień i Rezerwacji, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Rezerwacji,
                    a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,
              b.   wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie
                    (zakup za pomocą Konta Klienta)
         9.   Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:
              a.  wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do
                   realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,
              b.  wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie
                   (zakup za pomocą Konta Klienta),
              c.  złożenie Zamówienia telefonicznie wykorzystując do tego numer telefonu podany przez 
                   Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji
                   Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazwę
                   Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności,
              d.  złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej
                   podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne
                   do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres 
                   e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.
       10.   W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim
              formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne
              w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
       11.   Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
       12.   Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych,
              wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia lub Rezerwacji.
              Podsumowanie złożonego Zamówienia lub Rezerwacji będzie zawierać informacje dotyczące:
              a.   opisu przedmiotu Zamówienia lub Rezerwacji,
              b.   jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym
                    kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
              c.   sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
              d.   wybranej metody i terminu płatności,
              e.   wybranego sposobu dostawy,
              f.    czasu dostawy,
              g.   danych kontaktowych Klienta
              h.   danych do faktury
      13.   W celu wysłania Zamówienia lub Rezerwacji konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu,
              a w przypadku wysłania Zamówienia potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od  
              umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku
              „Kupuję i Płacę" lub ”Rezerwuję".
      14.    Wysłanie przez Klienta Zamówienia lub Rezerwacji stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia
              umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia/Rezerwacji.
      15.   Po złożeniu Zamówienia lub Rezerwacji, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia
              Zamówienia/Rezerwacji (wraz z indywidualnym nr Zamówienia/Rezerwacji), zawierającą ostateczne
              potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia/Rezerwacji.
      16.   Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie
              złożenia przez Klienta Zamówienia/Rezerwacji, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu
              oferty, o której mowa w pkt. 11 powyżej.
      17.   W przypadku Rezerwacji, Umowa sprzedaży w Sklepie fizycznym może zostać zawarta nie później niż
              w terminie podanym w treści wiadomości e-mail, o ile przy Towarze lub w wyniku odrębnych,
              bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej.
      18.   Klienci składający Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości
              elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:
              a.   podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę
                    Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
              b.   wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na
                    stronie internetowej Sklepu,
              c.   podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce
                   zamieszkania oraz adres e-mail.
      19.   Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę
              ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz
              określeniu formy płatności lub w poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej.
              W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego
              Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty
              elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie
              zawierać informacje dotyczące:
              a.   opisu przedmiotu Zamówienia,
              b.   jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym
                    kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
              c.   sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
              d.   wybranej metody i terminu płatności,
              e.   wybranego sposobu dostawy,
              f.   czasu dostawy,
              g.  danych kontaktowych Klienta
              h.   danych do faktury
              i.   regulaminu
              j.   pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem.
       20.  Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków
              Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej
              Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego
              realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu
              od umowy.
      21.   Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy
              sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez
              dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz
              faktury VAT.
      22.   Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

        1.   Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres
              wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia
        2.   Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
              a.   za pośrednictwem firmy kurierskiej
              b.   odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy
        3.   Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
        4.   Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.


VII. Ceny i metody płatności

        1.   Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT,
              cła oraz wszelkie inne składniki.
        2.   Klient może wybrać następujące metody płatności:
              a.   przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia
                    rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
                    Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek
                    bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
              b.   gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym
                    przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez
                    Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru
                    osobistego Sprzedawcy);
              c.   gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja
                    Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę
                    potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
              d.   płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu
                    Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez
                    Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta zaś
                    wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
              e.   płatność w systemie ratalnym (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po
                    przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, jego skompletowaniu
                    oraz po otrzymaniu od Santander Consumer Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu lub Credit
                    Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, płatności za zamówiony Towar).

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

        1.   Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej
              odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni.
              Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
        2.   Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o
              odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
        3.   Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o
              świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
        4.   Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na
              adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
        5.   Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
              a.   świadczenia usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca
                    wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed
                    rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo
                    odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
              b.   umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
                    Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia
                    od umowy;
              c.   umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany
                    według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
              d.   umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca
                    krótki termin przydatności do użycia;
              e.   umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym
                    opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia
                    lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
               f.   umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na
                    swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
              g.   umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
                    uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po
                    upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma
                    kontroli;
              h.   umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu
                    dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż
                    te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne
                    do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi
                    w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
              i.    umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
                    komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
                    dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
                    prenumeratę;
               j.   umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
               k.   świadczenia usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których
                     Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy,
                     a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta;
               l.   dostarczania Treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest
                    zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią
                    zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
                    świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a
                    Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo
                    art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
         6.   Pozostałe wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy zostały wskazane w art. 38 Ustawy o prawach
               konsumenta.
         7.   W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To,
               co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w
               granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
               rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar
               należy zwrócić na adres Sprzedawcy.  
         8.   Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
               konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty
               dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje  zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
               zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób
               ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze
               zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia
               przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że
               Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
         9.   Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
               oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego
               dodatkowych kosztów.
       10.   Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.


IX. Reklamacje dotyczące Towarów

        1.   Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar zgodny z Umową.
        2.   Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Towaru z umową na zasadach określonych w Ustawie o
              prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną
              zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy
              wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
              przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów
              o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.             
        3.   Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie
              niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Firma Handlowo-Usługowa „TUKADO” Krzysztof
              Osiński, ul. Wiktora Maksa 12a, 41-907 Bytom, biuro@minaris.pl
        4.   Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest
              to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres
              wskazany w pkt. 2 powyżej.
        5.   Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
        6.   W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym
              zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez
              Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
        7.   Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji
              sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli
              dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach
              gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.


  X.   Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

        1.   Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z
              Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Firma Handlowo-Usługowa „TUKADO” Krzysztof
              Osiński, ul. Wiktora Maksa 12a, 41-907 Bytom, na adres poczty elektronicznej: biuro@minaris.pl.
        2.   W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis
              zaistniałego problemu.
        3.   Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, od dnia jej
              otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w
              niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI.   Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

        1.   Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych
              sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
              a.   jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
                    Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
              b.   jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
                    o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
                    Klientem, a Sprzedawcą.
              c.   może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
                    korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
                    organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.
                    Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez
                    Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez
                    Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
               d.  może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod
                    adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


XII. Postanowienia końcowe

       1.   Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od
             umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z
             jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby
             charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią
             działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
             o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania
             reklamacji i dochodzenia roszczeń.
        2.   Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest
              konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym  
              zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
        3.   Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest
              konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane
              sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
        4.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
              cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach
              konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
        5.   Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie
              poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin
              ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach
              wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie
              zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto
              Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę
              w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem
              umowy.

POBIERZ REGULAMIN w PDF

   

Regulamin Sklepu Internetowego minaris.pl obowiązujący od 01.01.2021

I. Postanowienia ogólne

        1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób
            świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu
            Internetowego minaris.pl przez Firma Handlowo-Usługowa „TUKADO” Krzysztof Osiński z siedzibą
            ul. Wiktora Maksa 12a, 41-907 Bytom.
        2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
            a. przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: biuro@minaris.pl;
            b. telefonicznie pod numerem +48 32-386-74-11, +48 791 063 018;
        3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej http://minaris.pl, w sposób 
            umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez
            wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
        1.  Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
        2.  Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być
             świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży;
        3.  Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
             bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
       4.   Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą
             osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność
             gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością
             gospodarczą lub zawodową;
       5.   Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę
             sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży
             wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w
             szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na
             podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
        6.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
        7.  Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może
             dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
        8.  Regulamin – niniejszy dokument;
        9.  Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana
             z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu
             internetowego;
        10.  Rezerwacja - oświadczenie woli Klienta, składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego i/lub za
             pośrednictwem BOK, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w oznaczonym czasie
             oraz w Sklepie fizycznym, określające rodzaj i liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem;
        11.  Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w
             szczególności składać Zamówienia lub dokonywać Rezerwacji;
        12.  Sprzedawca - Krzysztof Osiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo-
             Usługowa „TUKADO” Krzysztof Osiński w Bytomiu wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacja o
             Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem ul. Wiktora
             Maksa 12A, 41-907 Bytom NIP: 626-144-06-23 REGON: 241501190;
       13. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym
             z prezentowanych produktów;
       14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta
             pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
      15.  Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu
             przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144,
             poz. 1204 ze zm.);
      16.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
             Dz. U. 2014, Nr 827);
      17.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
             usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
      18.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,
             określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 
   

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

       1.  Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
            teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
            a.   komputer z dostępem do Internetu,
            b.   dostęp do poczty elektronicznej,
            c.   przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub
                  nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
            d.   włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
       2.  Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się
            przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
       3.  Klient zobowiązany jest w szczególności do:
            a.   niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
                  propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób
                  trzecich,
            b.   korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
                  w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
            c.   niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego
                  niezamówionej informacji handlowej (spam),
            d.   korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy
            e.   korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie
                  własnego użytku osobistego,
             f.   korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium
                  Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami
                  korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

       1.   Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług
             polegających na:
             a.   przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
             b.   prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,
             c.   udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia oraz
                   Rezerwacji w Sklepie.
       2.   Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
       3.   Umowa:
             a.   o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana
                   jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej
                   Sklepu,
             b.   o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas
                   nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta
             c.   o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego
                   Klientom złożenie Zamówienia oraz Rezerwacji w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega
                   rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia lub Rezerwacji,
       4.    Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji.
              Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
              udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
        5.   Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych
              oznaczonych jako obowiązkowe.
        6.   W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim
              bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu
              może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
        7.   Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo
              zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
        8.   Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. Procedura Rezerwacji lub zawarcia Umowy sprzedaży

        1.   Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, 
              parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu
              art. 71 Kodeksu Cywilnego.
        2.   Warunkiem złożenia Zamówienia lub Rezerwacji jest posiadanie aktywnego konta poczty
              elektronicznej.
        3.   Warunkiem złożenia Zamówienia lub Rezerwacji przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty
              elektronicznej i linii telefonicznej.
        4.   Warunkiem złożenia Zamówienia lub Rezerwacji za pośrednictwem poczty elektronicznej jest
              posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
        5.   Za pośrednictwem formularza Zamówień i Rezerwacji, Zamówienia oraz Rezerwacje mogą być
              składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia oraz Rezerwacje składane przez telefon
              lub pocztę elektroniczną mogą być składane w Dni robocze w godzinach od 8:30 do 16:30.
        6.   Złożenie Rezerwacji może nastąpić poprzez:
              a.   wybór Produktu(ów) dostępnych w Sklepie Internetowym i dokonać jego Rezerwacji, w Sklepie
                    fizycznym, w którym ma być zawarta Umowa sprzedaży poprzez wypełnienie elektronicznego
                    formularza Zamówień i Rezerwacji, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Rezerwacji,
                    a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,
              b.   wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie
                    (zakup za pomocą Konta Klienta)
         7.  Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:
              a.  wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do
                   realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,
              b.  wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie
                   (zakup za pomocą Konta Klienta),
              c.  złożenie Zamówienia telefonicznie wykorzystując do tego numer telefonu podany przez 
                   Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji
                   Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazwę
                   Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności,
              d.  złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej
                   podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne
                   do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres 
                   e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.
        8.   W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim
              formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne
              w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
        9.   Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
       10.  Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych,
              wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia lub Rezerwacji.
              Podsumowanie złożonego Zamówienia lub Rezerwacji będzie zawierać informacje dotyczące:
              a.   opisu przedmiotu Zamówienia lub Rezerwacji,
              b.   jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym
                    kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
              c.   sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
              d.   wybranej metody i terminu płatności,
              e.   wybranego sposobu dostawy,
              f.    czasu dostawy,
              g.   danych kontaktowych Klienta
              h.   danych do faktury
      11.   W celu wysłania Zamówienia lub Rezerwacji konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu,
              a w przypadku wysłania Zamówienia potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od  
              umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku
              „Kupuję i Płacę" lub ”Rezerwuję".
      12.    Wysłanie przez Klienta Zamówienia lub Rezerwacji stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia
              umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia/Rezerwacji.
      13.   Po złożeniu Zamówienia lub Rezerwacji, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia
              Zamówienia/Rezerwacji (wraz z indywidualnym nr Zamówienia/Rezerwacji), zawierającą ostateczne
              potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia/Rezerwacji.
      14.   Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie
              złożenia przez Klienta Zamówienia/Rezerwacji, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu
              oferty, o której mowa w pkt. 11 powyżej.
      15.   W przypadku Rezerwacji, Umowa sprzedaży w Sklepie fizycznym może zostać zawarta nie później niż
              w terminie podanym w treści wiadomości e-mail, o ile przy Towarze lub w wyniku odrębnych,
              bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej.
      16.   Klienci składający Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości
              elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:
              a.   podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę
                    Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
              b.   wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na
                    stronie internetowej Sklepu,
              c.   podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce
                   zamieszkania oraz adres e-mail.
      17.   Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę
              ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz
              określeniu formy płatności lub w poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej.
              W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego
              Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty
              elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie
              zawierać informacje dotyczące:
              a.   opisu przedmiotu Zamówienia,
              b.   jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym
                    kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
              c.   sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
              d.   wybranej metody i terminu płatności,
              e.   wybranego sposobu dostawy,
              f.   czasu dostawy,
              g.  danych kontaktowych Klienta
              h.   danych do faktury
              i.   regulaminu
              j.   pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem.
       18.  Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków
              Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej
              Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego
              realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu
              od umowy.
      19.   Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy
              sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez
              dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz
              faktury VAT.
      20.   Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

        1.   Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres
              wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia
        2.   Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
              a.   za pośrednictwem firmy kurierskiej
              b.   odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy
        3.   Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
        4.   Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.
        5.   Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności
              art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.


VII. Ceny i metody płatności

        1.   Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT,
              cła oraz wszelkie inne składniki.
        2.   Klient może wybrać następujące metody płatności:
              a.   przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia
                    rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
                    Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek
                    bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
              b.   gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym
                    przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez
                    Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru
                    osobistego Sprzedawcy);
              c.   gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja
                    Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę
                    potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
              d.   płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu
                    Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez
                    Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta zaś
                    wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
              e.   płatność w systemie ratalnym (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po
                    przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, jego skompletowaniu
                    oraz po otrzymaniu od Santander Consumer Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu lub Credit
                    Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, płatności za zamówiony Towar).

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

        1.   Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oraz Przedsiębiorca z
              uprawnieniami Konsumenta, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może od niej
              odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni.
              Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
        2.   Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o
              odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
        3.   Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o
              świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
        4.   Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta lub
              Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej potwierdzenie
              otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
        5.   Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta
              jest wyłączone w przypadku:
              a.   świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta lub
                    Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
                    świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
              b.   umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
                    Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia
                    od umowy;
              c.   umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany
                    według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
              d.   umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca
                    krótki termin przydatności do użycia;
              e.   umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym
                    opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia
                    lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
               f.   umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na
                    swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
              g.   umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
                    uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po
                    upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma
                    kontroli;
              h.   umowy, w której konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie żądał, aby
                    Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli
                    Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub
                    dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji,
                    prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami
                    Konsumenta w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
              i.    umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
                    komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
                    dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
                    prenumeratę;
               j.   umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
               k.   świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
                    rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
                    rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
                    świadczenia usługi;
               l.   dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
                    świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami
                    Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
                    Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
         6.   W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To,
               co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w
               granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
               rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar
               należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
         7.   Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
               konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci
               wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje
               zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub
               Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba, że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu,
               przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może
               wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem
               lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
               wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
         8.   Jeżeli konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wybrał sposób dostarczenia Towaru
               inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest
               zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
         9.   Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.


IX. Reklamacje dotyczące Towarów

        1.   Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu
              art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576
              Kodeksu cywilnego.
        2.   Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie
              niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Firma Handlowo-Usługowa „TUKADO” Krzysztof
              Osiński, ul. Wiktora Maksa 12a, 41-907 Bytom, biuro@minaris.pl
        3.   Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest
              to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres
              wskazany w pkt. 2 powyżej.
        4.   Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
        5.   W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym
              zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez
              Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
        6.   Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji
              sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli
              dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach
              gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.


  X.   Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

        1.   Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z
              Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Firma Handlowo-Usługowa „TUKADO” Krzysztof
              Osiński, ul. Wiktora Maksa 12a, 41-907 Bytom, na adres poczty elektronicznej:
              biuro@minaris.pl.
        2.   W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis
              zaistniałego problemu.
        3.   Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie
              było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
              W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym
              zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI.   Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

        1.   Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych
              sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
              a.   jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
                    Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
              b.   jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
                    o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
                    Klientem, a Sprzedawcą.
              c.   może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
                    korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
                    organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.
                    Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez
                    Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez
                    Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
               d.  może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod
                    adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


XII. Postanowienia końcowe

        1.   Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest
              konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym  
              zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
        2.   Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest
              konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane
              sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
        3.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
              cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach
              konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
        4.   Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie
              poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin
              ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach
              wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie
              zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto
              Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę
              w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem
              umowy.

 • Godziny Otwarcia

  Jesteśmy do Państwa dyspozycji

   
   

  Pn-Pt:   8.00-16.00

   


         32 386 74 11

   


       biuro@minaris.pl

   

      

  Sobota - Niedziela: NIECZYNNE

   

   

  ODBIÓR OSOBISTY

   

  - Jest możliwy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

   

   

   

   

   

Wszystkie znaki towarowe, loga, zdjęcia produktów i nazwy producentów znajdujące się na stronach sklepu "minaris.pl", są wyłączną własnością tychże firm i zostały użyte jedynie w celu informacyjnym.

Minaris.pl to sklep internetowy, który w swojej sprzedaży oferuje najlepsze produkty w niskich cenach takie jak: kotły, grzejniki, podgrzewacze, zasobniki, zestawy solarne, artykuły ceramiczne i sanitarne. W swojej ofercie mamy produkty takich producentów jak: Immergas, Vaillant, Geberit, Kludi, Duravit, Flowair, Euroheat, Beretta, Terma Technologie i wielu innych.
Polityka Prywatności